کد فروشگاه مشخص کننده خرید شما از طرف یک شرکت دیگر می باشد.