بازاریاب ها

امروز 11:39 1399/08/07

بازاریابان صنعتی کد بازاریاب: 16
شعبه بازاریابی: بازاریابان صنعتی
تلفن :02145454545
ایمیل:babak35487@yahoo.com
جت پرینتر ( چاپگر صنعتی ) کد بازاریاب: 17
شعبه بازاریابی: جت پرینتر ( چاپگر صنعتی )
تلفن :66000958 - 09124373277
ایمیل:mahtab1477@gmail.com
آدرس وب سایت: www.novinjet.com
گروه آموزشي فن بیان و گویندگی کد بازاریاب: 19
شعبه بازاریابی: گروه آموزشي فن بیان و گویندگی
تلفن :09396569359
ایمیل:siamak_2469@yahoo.com
آدرس وب سایت: www.fanebaian.ir
فروش سیستم های توزین و باسکول جاده ای کد بازاریاب: 20
شعبه بازاریابی: فروش سیستم های توزین و باسکول جاده ای
ایمیل:baskooltehran@gmail.com
آدرس وب سایت: www.tehrantowzin.com
1
ارتباط با ما


ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ وب سایت، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد داراي ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه ببین و بخر می باشد.