در ببین و بخر دو روش برای تایید تحویل کالا توسط خریدار وجود دارد
روش اول: خریدار بعد از تحویل سفارش از سایت اقدام به تایید تحویل سفارش می نمایید
روش دوم: در این روش بعد از پرداخت کد 16 رقمی در اختیار خریدار قرار می گیرد و خریدار این کد را زمان تحویل سفارش در اختیار فروشنده یا پیک وی قرار می دهد و فروشند با این کد مبلغ سفارش مربوطه را به حساب خود انتقال می دهد
ارتباط با ما


ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ وب سایت، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد داراي ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه ببین و بخر می باشد.